Alapfogalmak

A tanuló szervezetek mozgalmának legerőteljesebb eszköze a nyelv. Fontos, hogy világosan értsük a gyakran használt szakkifejezések jelentését.

Archetípusok
Dialógus
Közösség
Intimitás (Bizalmas viszony)
Tanulás
Gondolati minták
Rendszer
Rendszerstruktúra
Rendszerelvű gondolkodás
Szervezeti tanulás
Tanuló szervezet
Csapat
Vízió: a vágyott jövőkép

Archetípusok

A görög archetypos szóból származik, jelentése: ősminta, mintapéldány. A rendszerelmélet mostohagyereke, a rendszerarchetípusokat a ’80-as évek közepén az Innovation Associates (I.A.) fejlesztette ki. Ekkoriban a rendszerdinamika komplex ok okozati láncokra és számítógépes modellekre épült, és matematikai egyenleteket használtak a változók közötti viszonyok definiálásához. Az I.A. elnöke Charles Kiefer javaslatára megpróbálták egyszerűsíteni az elveket. Jennifer Kemeny és társai 8 diagramot fejlesztettek ki, amelyek segítettek a viselkedésmintákat besorolni. Néhány archetípus, mint a növekedés korlátai és a teheráthárító mechanizmus Jay Forrester generikus struktúráinak fordítása.

Dialógus

A dialógus szó két görög tőből, a dia és a logos szótőből származik, és nagyjából azt jelenti: keresztüláramló jelentés. Ez teljes ellentétben van az olyan kifejezésekkel, mint a vita vagy vitatkozás, illetve a megtárgyalás, mely a tárgy szó származéka.

Közösség

Az angol community az indoeurópai mei szóból ered, jelentése: váltani, cserélni. A váltani, változtatni mindenki közel áll a mai szervezetek érzetéhez. A közösség építés egy alapvető stratégia

Intimitás (Bizalmas viszony)

Az intimitás szó eredeti a latin intimatus: valamit tudottá tenni más számára. Más szavakkal az intimitás eredetileg nem érzelmi közelséget jelentett, hanem a őszinte szándékot egy információ megosztására.

Tanulás

A kínai nyelvben e két betű jelenti a tanulást.

A tanulás kínai betűjele

Az első betű jelentése: tanulmányozni. Két összetevőből áll: az alsó szimbólum azt jelenti, hogy tudást felhalmozni, felső szimbólum egy gyermekre utal aki a kapualjban áll.

A második karakter folyamatos tanulást jelent, egy madár aki kifejleszti a képességét, hogy kirepüljön a fészkéből. A felső szimbólum a repülést, az alsó a fiatalságot jelképezi. A keleti ember számára a tanulás folyamatos. Tanulni és állandóan gyakorolni, arra utalnak, hogy a tanulás jelentése: az önfejlesztés útján járni.

Gondolati minták

A gondolati minták olyan mélyen belénk épült meggyőződések, általánosítások, képek és elképzelések, amelyek alapvetően befolyásolják világszemléletünket és leghétköznapibb cselekvéseinket.

Rendszer

A rendszer egy olyan egész, amelynek elemei összetartoznak, mert folyamatosan hatással vannak egymásra, és egy közös cél felé vezetnek. A szó a görög sunistunai – ból származik, eredeti jelentése: összekapcsolódást, összefüggést eredményezni. Az eredete is arra utal, hogy rendszer struktúrája magában foglalja az érzékelést, a megfigyelő előidézi, hogy a dolgok összefüggjenek.

Néhány példa a rendszerekre: élő (biológiai) szervezetek, (emberi szervezet), atmoszféra, betegségek, gyárak, kémiai reakciók, politikai szervezetek, csoportok, iparágak, családok és minden más szervezet. Ön, és a munkája, minden bizonnyal több tucat rendszer részét képezi.

Rendszerstruktúra

Sokan azt gondolják, hogy egy szervezet struktúrája vagy vázlata egy ábra a szervezeti hierarchiáról. Mások szerint a struktúra a munkafolyamatok és eljárások vázlatát jelenti. De a rendszergondolkodásban a struktúra, a rendszer lényeges elemei közötti mintákat és kölcsönhatásokat jelenti. Ez tartalmazhatja ugyan a hierarchiát és a munkafolyamatokat, de ugyanúgy magában foglalja a viselkedés- és érzékelésmódokat, a termékek minőségét, a döntések meghozatalának módjait, és rengeteg más tényezőt.

A rendszerstruktúrák gyakran láthatatlanok – amíg valaki fel nem térképezi őket. Például ha egy bankban a hatékonysági mutató 2 százalékponttal csökken, akkor a részlegeknek költségcsökkentő lépéseket kell tenniük, és embereket kell elbocsátaniuk. De ha a bankalkalmazottaktól megkérdezzük, hogy mit jelent a hatékonysági mutató, gyakran azt felelik, hogy ez csak egy szám, amit használunk, nem befolyásol semmit. Ha felteszi magának a kérdést, hogyi történik ha megváltozik ez a szám, akkor látni kezdi, hogy minden elem egy vagy több rendszerstruktúra részét képezi.

A struktúra a latin stuere, építeni szóból származik. De a rendszerbe a struktúrák nem feltétlenül tudatosan épülnek be, hanem az emberek tudatos és tudattalan döntéseinek eredményekképpen jönnek létre.

Rendszerelvű gondolkodás

Széles értelemben vett rendszergondolkodás rengeteg elvet, eszközt és módszert foglal magába, amelyek mindegyike a különböző erők és energiák kölcsönhatását vizsgálja. Felhasználja a kibernetika, káoszelmélet, gestalt terápia, valamint Gregory Bateson, Russell Ackoff, Eric Trist, Ludwig von Bertallanfy, és a Santa Fe Intézet munkáit. Mindezeknek a különböző megközelítéseknek van egy közös vonása: minden rendszer viselkedése közös alapelveket követ, a természetüket felfedezzük és világossá érthetővé tesszük.

De a rendszergondolkodás egyik formája különösen értékessé vált, mint nyelv, amely leírja hogyan lehet termékeny változásokat elérni a szervezetekben. Ez a forma a Jay Forrester és társai (Massachusetts Institute of Technology) által az elmúlt 40 éven kifejlesztett rendszerdinamika. Kapcsolatok és körök (ciklusok), archetípusok, állapot- és folyamatmodellek – mindezek gyökere a rendszerdinamikában található, és megmutatják, hogy az összetett visszacsatolási folyamatok, hogyan alakítanak ki problémás viselkedésmintákat a vállalati szervezeten belül, és más sokakat érintő emberi rendszerekben.

Kapcsolódó fogalmak: rendszer és rendszerstruktúra

Szervezeti tanulás

Szervezeti tanulásnak azt nevezhetjük, amikor a szervezet tagjai áttekintik a szervezet problémáit, s azokat sikeresen újra strukturálják, úgy hogy az tükröződik a szervezeti egységek, illetve a szervezet egészének teljesítményében.

A szervezeti tanulás egy folyamat, aminek eredményeként a szervezetben tudás jön létre. Ez a tudás elterjesztésre kerül a szervezetben, beépül a szervezetbe (a szervezeti memóriába) és rögzül. A rögzült tudás tartósan elérhetővé és felhasználhatóvá válik a döntésekhez és cselekvésekhez, a szervezet különböző tagjai és egységei számára.

A szervezeti tanulás egyik lényegi kérdése az, hogy a tudás akkor is megmarad a szervezetben, ha az azt létrehozó tag kilép a szervezetből.

Tanuló szervezet

„A tanuló szervezet olyan szervezetet jelent, amely jövőjének kialakítása érdekében folyamatosan növeli, erősíti alkotókedvét és tehetségét. A tanuló szervezetek fontos jellemvonása, hogy a benne résztvevők új módon képesek tekinteni magukra és a világra.” (Peter Senge)

„A tanuló szervezet egyfelől szemléletet jelent, lényege, hogy a vállalatnak egyszerre kell üzletileg sikeresnek lennie, és olyan feltételeket teremtenie, amelyben a munkavállaló, önmegvalósítási és személyes fejlődési igénye kielégíthető. Másfelől a tanuló szervezet gyakorlatokat jelent, amelyek fejlesztik a szervezet tanulási, változási képességét.” (Bakacsi és társai, 1999)

Csapat

Olyan emberek csoportja, akiknek az eredmények eléréséhez szükségük van egymásra. A definíció a Arie de Geustól a Royal Dutch/Shell korábbi csoporttervezési részlegének koordinátorától származik: „A vállalat életében az egyetlen lényeges tanulási folyamat az, amelyben azok az emberek tanulnak, akiknek van erejük a cselekvéshez.”

A team szó eredete az indoeurópai deuk, jelentése: húzni, vonni, összevonni. A szó modern jelentése – együttműködő emberek csoportja – a 16. században alakult ki.

1Vízió: a vágyott jövőkép

A vízió egy olyan jövőkép – jelen időben megfogalmazva, mintha most történne – amit meg akarsz teremteni. A „mi jövőképünk” kijelentés azt mutatja, hogy merre akarunk haladni, és milyenek leszünk, ha elértük a célunkat. A vízió a latin videre, látni szóból származik. A látással való kapcsolat fontos. Minél részletgazdagabb a jövőről alkotott képünk, annál nagyobb a késztető ereje.

A megfogható és azonnali minősége miatt, a vízió a vállalat jövőjének formáját és irányát adja meg. És segíti az embereket, hogy célokat tűzzenek ki a szervezet számára.

Forrás: The Fifth Discipline Fieldbook (Peter M. Senge, Art Kleiner, Charlotte Roberts, Richard B. Ross és Bryan J. Smith, 1994)